Persondatapolitik dødsbobehandling

Som del af dødsboskiftet behandler vi personoplysninger om livs- og andre arvinger/legatarer samt hvis relevant om afdødes tidligere og nuværende ægtefælle, afdødes forældre, andre pårørende / nærtstående og interessenter i øvrigt (herefter tilsammen benævnt Interessenterne). Vi behandler sådanne personoplysninger om afdøde og Interessenterne som indgår som en naturlig eller nødvendig del af de opgaver, der følger af dødsboskifteloven, dødsboskatteloven, boafgiftsloven og øvrig relevant lovgivning i forbindelse med gennemførelse af skiftet.

Valdal Advokatfirma, CVR-nr. 10101247, er dataansvarlig og spørgsmål om persondatabehandling m.v. kan rettes til advokat Kresten M. Valdal på [email protected] eller telefon 82 33 40 44. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med vores generelle
persondatapolitik (som vedlægges/vedhæftes). Generelt forsøger vi at begrænse behandlingen af personoplysninger mest mulig.

Hovedparten af de personoplysninger, som vi behandler om afdøde og arvingerne m.v.,
er almindelige personoplysninger om navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse og telefonnummer, slægtskab, oplysninger om eventuelle gaver og arveforskud, bankkontonummer, faktuelle oplysninger og vurderinger vedrørende boets aktiver og passiver, herunder personoplysninger i testamenter, anmeldelser af krav, mv.
Vi behandler identitetsoplysninger (eksempelvis CPR-nr.), hvor det følger af lov, herunder i medfør af dødsboskatteloven, boafgiftsloven og hvidvaskloven, f.eks. hvis der skal
ske oprettelse af klientbokonto og overdragelse af fast ejendom eller anden transaktion i
privatskiftede dødsboer.
Hvis det er nødvendigt for at gennemføre skiftet, behandler vi også følsomme personoplysninger, f.eks. om etnisk oprindelse, religiøs overbevisning, helbreds- og fagforeningsoplysninger. Det kan være i forbindelse med fastlæggelse af eventuelle retskrav, arvingsundersøgelser, til brug for håndtering af forhold vedrørende pension og sociale ydelser m.v. Undtagelsesvis behandler vi også oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser inden for det angivne formål. I tilfælde af at boet måtte vise sig insolvent er vi
pålagt en særlig undersøgelsespligt.
Særligt om privatskiftede dødsboer bemærkes, at de personoplysninger, som vi beder
om at modtage i relation til hvidvaskloven, er lovpligtige at meddele, for at vi kan etablere klientforholdet og yde den ønskede bistand.
De spørgsmål vi i alle dødsboer stiller i relation til personoplysninger i øvrigt, vil som udgangspunkt også være obligatoriske at svare på, f.eks. hvorvidt du fra afdøde har modtaget gaver og/eller arveforskud, eller når vi beder om dit bankkontonummer for at kunne udbetale arv. Manglende besvarelse kan derfor få negative konsekvenser for sagsbehandlingen og for dig.

Hovedparten af personoplysningerne modtager eller indhenter vi via vores legitimation
som bobestyrer eller som advokat i henhold til skiftefuldmagt, enten fra skifteretten og
øvrige myndigheder eller forsikringsselskaber, banker, m.fl., via afdødes dokumenter,
herunder skattemappen og afdødes e-boks, fra Interessenterne eller offentlige tilgængelige kilder.

Konkret i relation til dødsboskifte er formålet med behandlingen gennemførelse af skiftet
i overensstemmelse med de lovkrav og pligter, vi som advokater og/eller bobestyrere er
pålagt.
Retsgrundlaget for vores behandling er primært dødsboskifteloven, boafgiftsloven, dødsboskatteloven og arveloven i kombination med databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1 c) og e) og eller b) samt artikel 9 stk. 2 a) – c) og f), artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 samt § 11, stk. 2.
Vi behandler almindelige personoplysninger i medfør af den gældende interesseafvejningsregel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 e) eller f). Denne hjemmel
kan benyttes for at gennemføre en effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling og til brug
for det angivne formål samt de bag dette formål liggende legitime interesser med hensyn
til vores drift af advokatvirksomheden.
Også særlovgivning kan komme i betragtning, f.eks. lov om finansiel virksomhed, idet
banker og forsikringsselskaber kan stille særlige krav, hvidvasklovgivningen, helbredsloven, forældelsesloven og bogføringsloven, m.fl.
Endelig kan vi behandle personoplysninger på grundlag af dit udtrykkelige samtykke,
men oftest vil det ikke være nødvendigt med et sådant samtykke, fordi behandling kan
finde sted via hvervet som bobestyrer og/eller til opfyldelse af klientaftalen og/eller interesseafvejningsreglen, jf. ovenfor.

Derudover behandles personoplysningerne til administrative og andre interne formål i
relation til vores virksomhed, jf. den generelle persondatapolitik.
Vi kommunikerer primært via almindelig ukrypteret email, herunder når vi fremsender og
modtager mails. Vi begrænser fremsendelse via almindelig mail af CPR. nr., fortrolige og
følsomme oplysninger mest mulig og benytter eventuelt i stedet almindelig post. Hvis du
anmoder om det, benytter vi almindelig post som alternativ.

Som led i dødsboskiftet videregiver vi personoplysninger til skifteretter, domstole, andre
myndigheder, forsikringsselskaber, banker, arvingsrepræsentanter, modparters advokater, modparter uden advokatrepræsentation, underleverandører, der bistår med rydning,
makulering, o. lign., sagkyndige eksperter/rådgivere, herunder ejendomsmæglere, og
øvrige Interessenter. Videregivelse sker i relevant omfang til brug for gennemførelse af
skiftet.
Personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS i det omfang det er nødvendigt af
hensyn til fastlæggelse af et retskrav, f.eks. hvis afdøde har aktiver eller boets arvinger
m.v. er hjemmehørende dér. I så fald vil spørgsmålet om fornødent blive taget op på et
møde eller på anden måde, hvorunder det vil blive oplyst hvilke garantier, mv. der gælder.

Vi har truffet relevante fysiske, organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.
Der henvises til vores generelle persondatapolitik.
Sagen arkiveres efter at godkendelse fra myndighederne, herunder skifteretten, er modtaget og alle konti er nulstillet. Sletning fra vores systemer og makulering af sagen sker
som udgangspunkt, når der er gået 10 år fra dette tidspunkt, bortset fra personoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven, hvor sletning sker efter 5 år.

Vi er underlagt oplysningspligt efter databeskyttelsesreglerne. Til opfyldelse heraf giver vi
denne orientering, sammen med vores generelle information om vores persondatapolitik.
Vi opfylder desuden løbende oplysningspligten i forbindelse med orientering om skiftet i
øvrigt, eller giver informationen, hvor vi skønner det formålstjenligt.
Oplysningspligten kan være begrænset af lov, herunder af vores tavshedspligt samt hvis
gennemførelsen heraf kræver en uforholdsmæssig indsats og/eller formålet vil forspildes
eller afgørende hensyn til boets, afdødes, arvingernes eller det offentliges interesser taler
i mod.
Du bedes straks informere os skriftligt, hvis du ønsker, at vi skal træffe konkrete foranstaltninger, herunder særligt i forhold til dine personoplysninger.

Med hensyn til dine rettigheder har du ret til indsigt, ret til berigtigelse og til sletning, i
det omfang der ikke konkret gælder undtagelser hertil. Vi henviser herom til den generelle persondatapolitik pkt. 8, hvor rettighederne er mere konkret beskrevet.
Klage over vores behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade
28, 5. 1300 København K, telefon 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk, e-mail:
[email protected]. Vi vil sætte stor pris på, at du, inden du eventuelt beslutter dig for at
klage til Datatilsynet, kontakter os.