Generel information

Forsikring

Alle vores advokater er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning, som er tegnet hos HDI Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Valdal Advokatfirma, uanset hvor arbejdet bliver udført.

Salærfastsættelse

Salæret i den enkelte sag bliver fastsat som et skøn ud fra disse kriterier:

  • Sagens værdi eller betydning for kunden
  • Arbejdets omfang og vanskelighed
  • Sagens udfald
  • Den anvendte tid, herunder om vi har arbejdet uden for normal arbejdstid (f.eks. i forbindelse med en hastesag)
  • Ansvaret og det sociale hensyn ift. sagen

Lovgivning

Vi er underlagt lovgivningen om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme ( Hvidvaskloven: 2022-03-31 nr. 409)
Derfor har vi pligt til at indhente identitetsoplysninger fra vores kunder, i de sager der er omfattet af hvidvaskloven § 1. stk. 1, nr.13. Identitetsoplysningerne bliver opbevaret i op til 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt.

Vores advokater er omfattet af de advokatetiske regler, Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik

Du kan finde reglerne for udøvelse af advokaterhvervet på Advokatsamfundets hjemmeside her.

Hvis du er utilfreds med vort salær eller adfærd, og vi ikke finder en løsning, kan du indgive klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 4. sal, 1306 København K. Du kan læse mere på nævnets hjemmeside www.advokatnævnet.dk